ทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานีมือถือ 084 242 5624 

ทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานีมือถือ 084 242 5624 

เปิดหน้าต่อไป

ประสบการณ์งานสอน

- หลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ

- หลักสูตร การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๕ สายงาน

- หลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป

เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรฯ

- หลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และหลักสูตร สารวัตร

- อาจารย์พิเศษ วิชาคุณธรรม จริยธรรมของนักปกครอง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

- อาจารย์พิเศษ วิชากฎหมายพยาน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

- วิทยากรบรรยายกฎหมาย

- อาจารย์หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ

- อาจารย์พิเศษ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, กฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา, กฎหมายอาญา, สืบสวนและสอบสวนคดีทางอาญา, กฎหมายลักษณะ

พยาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- อาจารย์พิเศษ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๘

- วิทยากรบรรยายกฎหมายหลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

- วิทยากรเรือนจำกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- วิทยากรเรือนจำอำเภอไซยา

- วิทยากรสำนักงานป้องกันและปราบปร่ามการฟอกเงิน (ปปง.)"

การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)